Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

21.11.2010 20:09

POZOR ZMĚNA!!!!!!!!

Od 1. ledna 2011 nabývá účinnosti nový předpis, kterým je nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. nahradí stávající vyhlášku č. 111/2008 Sb o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

 

V tomto předpise byl zohledněn stav vědy a techniky i současné požadavky odborné a laické veřejnosti. Byla zohledněna skutečnost, že v posledních letech se zvýšil počet osob, které zahynuly v důsledku otravy oxidem uhelnatým. Dále pak sami odborníci z řad kominíků uznávají, že některé lhůty pro čištění komínů uvedené ve vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů jsou dnes již překonané (např. čištění komínů, k nimž jsou připojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW šestkrát do roka). Na druhé straně je část laické veřejnosti schopna čistit komíny svépomocí za podmínky, že jednou za rok musí nechat takový komín vyčistit a zkontrolovat odborníkem, tj. kominíkem nebo revizním technikem.

 

Čištění svépomocí, které nařízení vlády nabízí jako možnost, nikoliv jako povinnost, přináší největší změnu pouze pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a pro fyzické osoby provozující spotřebiče na pevná paliva se jmenovitým výkonem do 50 kW.

 

Cílem nařízení vlády je vést občany k odpovědnosti za vlastní majetek.

 

 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybíraní pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku. 

 

 
Výkon připojeného spotřebiče paliv
Činnost
 
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
 
Pevné
 
Kapalné
 
Plynné
Celoroční provoz
Sezónní provoz
do 50 kW včetně
Čištění spalinové cesty
3x
 
2x
 
3x
1x
Kontrola spalinové cesty
1x
1x
1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu
1x
1x
1x
nad 50 kW
Kontrola a čištění spalinové cesty
2x
1x
1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu
2x
1x
1x
Čištění spotřebiče paliv
2x
nejméně podle návodu výrobce
 
 
Doplňující poznámky k tabulce:
 
 
  1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
  2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
  3. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
  4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
  5. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
  7. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.